Ruijie Certification System

Ruijie Certification System

Ruijie Certification is a professional network skill certification in IT industry.Ruijie Certification system includes career certification and instructor certification.


It offers the following certifications:


  • RCNA (Ruijie Certified Network Associate)
  • RCNP (Ruijie Certified Network Professional)
  • RCPS (Ruijie Certified Pre-Sales)